SBL verkiesing uitgestel / SGB election postponed

Slegs 44 ouers het genoeg omgegee vir die welvaart van hulle kinders deur op te daag vir die verkiesing van die nuwe skoolbeheerliggaam op 5 Maart 2012. Die nuwe SBL sal vir ‘n tydperk van drie jaar dien.
Only 44 parents showed an interest in the future of their children by attending the elction for a new School Governing Body on the 5th March 2012. The new SGB will serve for a period of three years.

Nadat die ouers vir ‘n uur lank moes wag om te kyk of die kworum van 159 ouers bereik kan word, moes die verkiesingsbeampte noodgedwonge aankondig dat die verkiesing tot op ‘n toekomstige datum uitgestel moet word.

‘n Omsendbrief sal uitgestuur word met die presiese datum en tyd. Op dié datum, iewers gedurende April 2012, sal die verkiesing plaasvind ongeag of daar ‘n kworum teenwoordig is of nie.  Dit is egter van groot belang dat so veel ouers as moontlik moet opdaag om te verseker dat ‘n verteenwoordigende beheerliggaam gekies sal word.

Dit is die verantwoordelikheid van elke ouer om belangstelling te toon en om ‘n rol in die bestuur van hul kind se skool te speel, en so te verseker dat die skool die bes moontlike gehalte onderwys aan al die leerders van die skool bied. Die ervaring het getoon dat skole met hoë vlakke van ouerbetrokkenheid dikwels die beste presteer, sowel akademies as sosiaal gesproke. Dit is dus belangrik dat alle ouers by die bestuur van hulle kind se skool betrokke moet raak, en die SBL is die ideale kanaal daarvoor. Moenie huiwer om by u kind se opvoeding betrokke te raak en ‘n bydrae tot die skool te lewer nie. Dit is u plig as ouer of lid van die gemeenskap om op enige moontlike wyse te dien. U beloning sal die verbetering van u kind se resultate te wees. Dit sal hom of haar nie net van ‘n beter toekoms verseker nie, maar ook ‘n bydrae lewer tot die versterking van die land in sy geheel.

Kliek hier vir ‘n baie interessante inligtingstuk oor die rol van die ouers in die  skoolbeheerliggaam en die verkiesing. ‘n PDF leser is nodig om dit te kan lees.

After the parents present had to wait for an hour to determine whether the  quorum of 159 parents would be reached, the election officer was forced to announce that the election would be rescheduled for a later date.

A circular would be sent out to announce the exact date and time. On this date, somewhere in April 2012, the election will take place regardless of whether a quorum is present. It is very important that as many parents possible turn up to ensure that  a representative governing body is elected.

It is the responsibility of every parent to take an interest and have their say in the running of their child’s school, to ensure that the school provides the best possible quality of education to all the school’s learners. Experience has shown that schools with high levels of parental involvement are more often than not the best performing schools, both academically and socially. Thus it is important for all parents to get involved in the running of their child’s school and the School Governing Body is the ideal avenue to do so. Don’t stand back! Instead, get involved in your child’s schooling and make a difference to the school. It is your duty as a parent or a member of the community to serve in any way you can. Your reward is the improvement of our children’s education that will not only give them a better future but will contribute towards the strengthening of South Africa.

Click here for a very informative brochure about parents playing their role in the governance of the school.

Click here for a very informative brochure in Xhosa about parents playing their role in the governance of the school.

 

 

Comments are closed.